Yapı Denetim Projesi Nedir?

Yapı Denetim Projesi

İstanbul’da yapı denetimi projesi 10 Nisan 2000 tarihinde Resmi gazete aracılığı ile yayınlanmış olan Yapı denetimi ile ilgili olan Kanun hükmünde ki Kararname ile süreç başlatılarak yapılan kararname düzenlemesinde ki şartlar içeriğinde can ve mal güvenliğinin temin edildiği imar planı, sağlık, sanat ve fen kurallarına uygun, standartlar çerçevesinde kaliteli bir yapının ortaya çıkması için proje ve yapı denetiminin sağlanması için çalışma gösteren bir sistemdir. Yapı denetimi kanununun içeriğine mücavir alanları ve belediyenin içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak olan yapıların denetlenmesi zorunluluğunu içermektedir. Günümüzde yapı denetim hizmetleri yürüten birim Bayındırlık ve İskân Bakanlığı üzerinden Yapı Denetimi izin belgesini almış olan ve tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarıdır. Yapı denetim kuruluşları projelerin denetim aşamalarında her türlü ayrıntısı ile yakından ilgilenmektedirler. Bu ayrıntılar arasında proje müellifleri tarafından hazırlanmakta olan projelerin, Bakanlık tarafından hazırlanmış olan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları imar planları, ilgili olan idarenin imar yönetmelikleri ve diğer yönetmelik esasları, şartname ve standartlara uygunluk dereceleri yer almaktadır. Aynı zamanda bu süreç içerisinde hazırlanmakta olan mimari projenin mekanik, statik ve elektrik uygulama projelerinin ve hesaplarının mevzuat ile ilgililiği, temel yapı sisteminin zemin için hazırlanan jeoteknik rapora uygunluğunu, hazırlanmakta olan projelerin binalarda ki ısı yalıtım yönetmeliği açısından uygunluğunu kontrol etmektedir. Kontrol aşamasında yapılması öngörülen projelerde ki raporlarda Yapı Denetim yönetmeliğine aykırı bir durum ile karşılaşılırsa yapı inşa edilmeden önce sorunlar en hızlı şekilde giderilmeye çalışılır.

İnşaat Aşamasındaki Denetimler

İstanbul’da yapı başlatılacağı süreçte yapı denetim çalışanları yapının taşıyıcı malzemelerini beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. her türlü malzeme içeriğini yapı denetim çerçevesin de ki standart şartnameye göre Bakanlıktan alınan izin doğrultusunda laboratuvar alanlarında denetim ve muayene yaptırarak gerekli raporları ilgilenen idareye verir. Beton kalıbı ve demir teçhizatları projenin uygunluğuna göre kontrol edilerek tutanağın düzenlenmesinden sonra beton dökülmesine izin verilir.

Yapı denetim projesi nedir

Yapının beton dökümü de yapı denetim İstanbul uzmanların denetimi ve gözetimi altında gerçekleşir. Dökülen beton numuneleri teknik elemanlar tarafından alınarak önceden belirtilmiş olan laboratuvar alanlarına götürülür. Bu esnada beton dökümü ile ilgili tekrar tutanak düzenlenerek deney raporları ve tutanaklar ilgili idare alanlarına iletilir. Bu süreçten sonra betonu dökülmüş olan yapının tamamlanabilmesi için mekanik ve elektrik tesisatı imalatlarını, inşaat projesini ve yer alan şartnameye uygun bir şekilde yapılması için denetçi mimar ve mühendisler tarafından devamlı olarak kontrol edilmektedir.

Son Çalışmalar

Yapının sahibi, proje müellifleri ve müteahhit gerekirse de tedarikçiler arasında söz konusu gündemi ve toplantıya katılacak olan katılımcıları belirleyerek şantiye toplantılarını organize etmektedir. Aynı zamanda toplantı da konuya ilişkin olarak ilerleyen süreçte yapılması gerekenler doğrultusunda alınan kararları toplantı tutanağında kayıt altına alarak takip sürecine girer. Şantiye alanında yapılan çalışmalara dair günlük olarak faaliyet raporu düzenler, aynı zamanda yapı sahibine haftalık ve aylık olarak iş ilerleme raporları göndererek projenin ilerleyişi hakkında genel bilgiler verir. Faaliyette olan İstanbul inşaat yapısının ruhsat ve eklerine uygun bir şekilde kısmen veya tamamen bitirilmiş olduğuna dair bilgi amaçlı denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanmış olan iş bitim raporu da proje ile ilgilenen ilgili idari makamlara verilir. Faaliyete geçirilecek olan ve faaliyet sürecinden bitimine kadar geçen süreçte yapı denetim ekibinin göstermiş olduğu çalışmalar kısaca bu şekildedir. Sağlam bir yapının oluşması için yapı denetim her daim şarttır.